NERVOVÝ SYSTÉM

 

 

Čo je to nervový systém ?
Je to sústava orgánov zabezpečujúcich riadenie a integráciu celého organizmu. Prosteredníctvom zmyslových orgánov a ostatných receptorov získava informácie a podnety z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Vyhodnocuje a integruje ich a prostredníctvom efektorov ( svaly, žľazy a jednotlivé orgány ) upravuje vnútorné prostredie a riadi činnosť organizmu a jeho častí.

 

Každý pohyb, od mimovoľného žmurknutia až po uvedomelú činnosť, ako je napríklad riadenie auta, všetky vnemy, dokonca aj sen – v tom všetkom má prsty nervová sústava. Neustále, v každom momente nášho bytia prenášajú nervy stovky impulzov – niektoré z nich smerujú do mozgu, iné z neho vychádzajú.

Hlavné časti tohto životne dôležitého systému sú mozog – najúžasnejšie a najzložitejšie dielo matky prírody, sídlo rozumu a zmyslového vnímania, miecha – hlavná trasa komunikačnej siete a napokon samotné nervy - rozvetvená sieť, ktorej korene sú zakotvené v mieche či priamo v mozgu. Táto sieť, nazývaná tiež periférna nervová sústava, je natoľko prepletená a zložitá, že presnú funkciu každého jej prvku dokonca ani dnes ešte nepoznáme.

 

 

 

 

 

 

Centrálny nervový systém – CNS

Tiež nazývaný ako ústredná nervová sústava je hlavné nervové riadiace centrum. Skladá sa z mozgu a miechy. K centrálnej nervovej sústave patria aj niektoré zmyslové orgány – zrak, sluch, čuch a centrum rovnováhy.

CNS riadi a koordinuje pohyb a rovnováhu, nesie centrá životne dôležitých funkcií (dýchanie, krvný obeh, hlad, smäd), závisí od neho pamäť, učenie a celé vedomie človeka.

 

1. Mozog

Superpočítač, ktorý nemá konkurenciu, ústredný orgán nervovej sústavy človeka.

Nachádza sa v lebečnej dutine, ktorá ho ochraňuje. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1400 g. Skladá sa z vyše 12 miliárd neurónov (nervových buniek). Časť mozgu nazývaná predĺžená miecha je plynulým pokračovaním chrbticovej miechy.

Mozog možno zjednodušene rozdeliť na:

·         veľký mozog

·         mozoček

·         medzimozg

·         mozgový kmeň

 

Veľký mozog sa delí na na viditeľné laloky.  V čelovom laloku veľkého mozgu sa nachádzajú funkcie inteligencie, rečovej schopnosti, charakteristiky osobnosti ako i riadenie pohybov.

V zadnej časti veľkého mozgu, v záhlavnom laloku, sa nachádza zrakové centrum, čiže miesto, na ktorom sa vnímajú, ukladajú a zmyslovo priraďujú vizuálne podnety.

Spánkový lalok je dôležitý pre pamäť ako i pre pocity a emócie.

Temenný lalok „uchováva“ sluchové centrum a porozumenie reči. Pomocou temenného laloku človek „zaznamenáva“ matematické problémy a hudbu.

Mozoček koordinuje naše pohyby, je zodpovedný za našu rovnováhu a orientáciu v priestore.

Medzimozg má dve hlavné časti: talamus a hypotalamus. Talamus triedi impulzy, ktoré prichádzajú do mozgu, a odovzdáva ich ďalším častiam mozgu na spracovanie. Hypotalamus hrá životne dôležitú úlohu v rovnováhe vnútorného prostredia. Ovplyvňuje hlad, smäd, teplotu tela a uvoľňuje hormóny z podmozgovej žľazy (hypofýzy).

Mozgový kmeň riadi automatické funkcie, ako tlkot srdca a dýchanie. Skladá sa z troch častí: most, predĺžená miecha a stredný mozog.

Pretože sa väčšina mozgových činností dá priradiť k istým anatomickým oblastiam mozgu, možno pri ich zlyhaní dedukovať prípadné miesto poruchy - uloženie mozgového nádoru, zakrvácanie.

Tmavo sa javiace tkanivo mozgu sa označuje ako sivá, svetlé naproti tomu ako biela hmota. V sivej hmote ležia nervové bunky, v bielej hmote výbežky nervových buniek (viac v odseku Nervy).

Mozog je obklopený lebečnými kosťami. V tejto pevnej schránke „pláva“ do istej miery v mozgovom moku, likvore. Tým je dobre chránený pred poraneniami alebo otrasmi. Na druhej strane necháva pevná kostená schránka len málo priestoru na rozširovanie mozgových štruktúr. Preto opuch mozgu (edém) vedie často k zvýšeniu vnútrolebkového tlaku. Zvýšenie vnútrolebkového tlaku môže ohroziť život a v každom prípade sa musí urgentne liečiť.

Vo vnútri mozgu sa nachádzajú komory mozgu . Sú naplnené čírou žltkastou tekutinou - likvorom. Aj miecha je obklopená likvorom. Pretože sú všetky priestory likvora navzájom prepojené, možno pomocou jeho odberu v oblasti driekovej chrbtice - lumbálnou punkciou, získať na vyšetrenie likvor mozgu.

 

 

 

 

 

2. Miecha

Miecha je priamym pokračovaním, akousi „predĺženou rukou“ mozgu. Prebieha v kanáli, ktorý je vytvorený stĺpcom stavcov. Je 40–45 cm dlhá, 1 cm široká, uložená v chrbticovom kanáli, hore prechádza plynule do predĺženej miechy a tá do mozgu a dole končí na úrovni 1.-2. driekového stavca.

Miecha zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela. Mozog prostredníctvom miechy reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia a cez ňu získava i informácie o jeho zmenách.

31 párov miechových nervov vystupuje z chrbticového kanála cez medzistavcové otvory.

zuzana(at)rodinka.sk

 

Nervy

Nerv vyzerá ako sivobiela šnúra. Sú to vlastne povrazce, ktoré sú spletené z mnohých a mnohých nervových vláken (axónov – viď nižšie). Podľa toho, na aký druh vzruchu sa nerv špecializuje, sa nervy delia na:

·         motorické (z mozgu a miechy mieria do svalu, spôsobujú pohyb),

·         senzorické (prinášajú do miechy a mozgu informácie o vonkajších vzruchoch)

·         autonómne ( ktoré prepájajú mozog a miechu s vnútornými orgánmi).

Nervovú bunku si možno predstaviť ako škorpióna ( až nato, že nepichá). Skladá sa z tela bunky, z ktorého vyrastá mnoho nožičiek – výbežkov s odborným názvom: dendrity a jeden dlhý chvostík – axón (neurit).

 

„Nožičky“ dendrity informácie príjmajú a „chvostík“ axón ich posiela ďalej. Axón môže byť dlhý až jeden meter a jediná nervová bunka môže mať až 10000 výbežkov. Na konci axónu sa nachádzajú koncové platničky. Na mieste styku platničky so susediacou bunkou sa vytvára špeciálne spojenie - synapsa (synaptický gombík).

Týmito synapsami sú navzájom prepojené nielen nervové bunky navzájom, ale aj nervové bunky so svalmi. Výmena informácií medzi bunkami prebieha synapsami prostredníctvom chemických látok (neuromediátorov).

Pretože sa nervové bunky po narodení už nedelia, sú sami o sebe len zriedkakedy východiskovým bodom nádorového ochorenia.

 

 

 POUŽITÉ ZDROJE: https://www.ludske-telo.estranky.cz/clanky/nervovy-system-/nervovy-system-.html

                            https://detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=nervovy-system-sustava